Διδακτικό Ωράριο

Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

Α΄ & Β΄ τάξεις: 25 ώρες / αποχώρηση: 12:25
Γ΄ & Δ΄ τάξεις: 30 ώρες / αποχώρηση: 13:15
Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 30 ώρες / αποχώρηση: 13:15
Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 32 ώρες με προσθήκη 2 (δύο) ωρών για τη διδασκαλία της
δεύτερης ξένης Γλώσσας / αποχώρηση: 14:00